Landskab: Vitsø er en tidligere fjord (nor) som oprindelig blev helt afskåret fra havet af naturligt aflejrede strandvolde 7 – senere inddæmmet og afvandet gennem et kanalsystem. Tæt ved søen ligger den lille Vorbjerg Skov 1.
Natur: Hele området er på ca. 150 ha hvoraf ca. 50 ha er en sø 3 med 3 fugleøer hvor der yngler grågæs og måger, – især stormmåger. Tagrørsbevoksningen er tillige tilholdssted for rørhøgen. Pas på ikke at træde på de mange vinbjergsnegle på stien.
Kultur: Ved at pumpe det tilløbende vand fra de omliggende marker ud i havet, kunne en del af området afgræsses eller opdyrkes. Senere blev der i et areal nærmest Søby 6 gravet sand og sten i betydeligt omfang. Det stoppede sidst i 1900-tallet. Oprindelig var stedet en handelsplads 9 som opstod her i ly af borgen på Søby Voldsted opført under kong Niels i 1120-erne til værn mod venderne 11.
Ved Vestermølle 12 ligger Kunsthøjskolen på Ærø

Seværdigheder: Den fredede Vitsø mølle 5 er bygget i 1838. I møllehuset kan man se 2 skråtstillede slisker, hvori der var anbragt en lang ”snegl” af træ (Arkimedessnegl) som møllen kunne drive og derved ”male” det tilløbende vand fra kanalerne ud i havet. Resterne af sneglen ligger i græsset ved møllen. Den gamle herregård Søbygård 10 stammer oprindelig fra 1580-erne opført af Hertug Hans den Yngre. Der er vindebro fra avlsbygningerne over voldgraven til ”Slottet”.
I 2009 er der bygget en ny pumpestation 4 til regulering af vandstanden i området.
Stier: Start fra P-pladsen ved Søbygård 10 og følg Øhavsstien langs nordsiden af søen indtil forgreningen (følg hvid pil på blåbund) og gå ad stien mod Vitsø mølle, hvorfra der går en nyanlagt trampesti 2 syd om søen og tilbage til landevejen ved Søbygård.
Ejerforhold: Størstedelen af området ejes af Aage V. Jensens Naturfond. Søbygård ejes af museumsforeningen ”Søbygårds Venner”. Resten er i privat eje.
Kort: Kort med beskrivelse af området er anbragt træstolper på P-pladsen ved Søbygård og ved Vitsø mølle.
Transport: Stoppested for Fynbus rute 790 ligger ca. 400 m fra P-pladsen ved Søbygård.
Målgrupper: Ruten er ikke handicapvenlig. Den er ikke passabel med barnevogne, klapvogne eller rollator.
Anbefalinger: Solidt og vandtæt fodtøj anbefales. Tag en kikkert med så du kan se fuglene.